miércoles, 23 de mayo de 2012

La bruiso (Nasrudin)


Ula nokte, on audis stranja bruiso qua venis ek la domo di Narsudin. Ye la morga matino, kelka amiki  iris aden lua domo por vizitar lu e questionar pri co.

- Quo esis ita bruiso hiere nokte? - questionis ulu.

- Mea mantelo falis en la sulo - respondis Nasrudin.

- Ma...-questionis altru - ka ula mantelo povas facar tala bruiso?

- Kompreneble...-dicis Nasrudin - se vu esas en la mantelo, quale me esis.