sábado, 28 de marzo de 2009

Haiku da Shiki (II)

furuike / no
oshi / ni / yuki / furu
yuube / kana

Olda lageto.
Nivas sur l'anadi.
Nokteskas.


Masaoka Shiki ((1867 - 1902)


miércoles, 25 de marzo de 2009

Haiku 18


Nur la vento
e la lumo dil luno
inter la ruini.

lunes, 23 de marzo de 2009

Haiku 17


Falas la pluvo
sur la sika arbori
e la nov herbi.

domingo, 22 de marzo de 2009

Haiku da Chiyo (II)

tombo / tsuri
kyoo / wa doko / made
itta / yara

Mea mikra chasero di libeluli,
til qua regiono
irabus hodie?


Chiyo (1701 - 1775)

lunes, 9 de marzo de 2009

Haiku da Chiyo (I)

no / mi / yama
ugoku / mono / nashi
yuki / no / asa

En la montaro
ed en la planajo, quieteso.
Dio de nivo.

Kaga no Chiyo (1703 - 1775)

domingo, 8 de marzo de 2009

Haiku da Buson (I)

ume / ochi / kochi
minami / subeku
kita / subeku


Prunieri omnaloke.
Ka me devus irar aden la sudo,
o aden la nordo?


Yosa Buson (1715 - 1783)

viernes, 6 de marzo de 2009

Haiku 16


Movas la vento
la florifit pruniero.
Frajileso.

miércoles, 4 de marzo de 2009

Haiku da Issa (I)


kokoro / kara
shinano / no / yukini
furare / keri

Inkluzive
ye mea kordio nivas.
Nivo en Shinano.*


* Shinano: vilajo ube Issa naskis.

Kobayashi Issa ( 1763 - 1827)

lunes, 2 de marzo de 2009

Haiku da Basho (VIII)


tabibito / to
waga / no / yobaren
hatsu / sigure


Nur voyajanto,
me dezirus nomesor.
Unesma pluvi.


Matsuo Basho (1644 - 1694)

domingo, 1 de marzo de 2009

Haiku 15


Falas la nivo
extere. Che la hemo
la kato dormas.