jueves, 30 de abril de 2009

Haiku da Basho (IX)

furu / gare / ya
yo / wo / hito / iro / ni
kaze / no / oto

Desfacil vintro.
Mondo di nur un koloro
e la sono dil vento.

Matsuo Basho (1644 - 1694)

martes, 28 de abril de 2009

Haiku 19


Kovrita voyo,
l'arbori sen folii
movas la vento.

sábado, 25 de abril de 2009

Haiku da Shiki (V)

wazato / sae
mi / ni / yuku / tabi / ya
Fuji / no / tuki

Nur por vidar
la nivo sur la Fuji
me departas.

Masaoka Shiki (1867 - 1902)

martes, 21 de abril de 2009

Haiku da Shida Yaha

hito-goe / no
yahan / o / soguru
samusa / kana

La voci dil homi,
pasanta ye meznokto:
la koldeso.


Shida Yaha (/1662 - 1740)

jueves, 16 de abril de 2009

Haiku da Ryôkan (II)

nabe / migaku
oto / ni / magiruru
amagaeru

Poton me lavas,
mixesas mea bruiso
e to dil rani.
Daigu Ryôkan (1758 - 1831)

martes, 14 de abril de 2009

Haiku da Shiki (IV)

kaerimireba
yukiaishi / hito / no
kasumi / keri

Me turnis me
e la homo krucumanta
facesis nebulo.

Masaoka Shiki (1867 - 1902)

lunes, 13 de abril de 2009

Haiku da Shiki (III)

nodokasa / no
hitori / yuki / hitori
omoshiroki

Omno quietese.
Nur esar vagantemo,
nur juar.

Masaoka Shiki (1867 - 1902)

miércoles, 1 de abril de 2009

Haiku da Jôsô (I)

minasoko / no
iwa / ni / ochitsuku
konoha / kana

Sub la aquo
repozas en la roko
la mortinta folii.

Naito Jôsô (1662 - 1704)