miércoles, 4 de marzo de 2009

Haiku da Issa (I)


kokoro / kara
shinano / no / yukini
furare / keri

Inkluzive
ye mea kordio nivas.
Nivo en Shinano.*


* Shinano: vilajo ube Issa naskis.

Kobayashi Issa ( 1763 - 1827)

No hay comentarios:

Publicar un comentario