domingo, 22 de marzo de 2009

Haiku da Chiyo (II)

tombo / tsuri
kyoo / wa doko / made
itta / yara

Mea mikra chasero di libeluli,
til qua regiono
irabus hodie?


Chiyo (1701 - 1775)

No hay comentarios:

Publicar un comentario