martes, 27 de enero de 2009

Haiku da Basho (II)


Shizukasa/ya
iwa/ni/shimiiru
semi/no/koe


Onmo quietese.
Eniras en la roki
la voco dil cikado.


Matsuo Basho (1644-1694)

No hay comentarios:

Publicar un comentario