jueves, 7 de mayo de 2009

Haiku da Basho (X)

hitotsu / ya / ni
yûgo / mo / netari
hagi / to / tsuki

Sub la sama tekto,
dormis l'amoristini,
la luno e la trifolio.


Matsuo Basho

No hay comentarios:

Publicar un comentario