jueves, 12 de febrero de 2009

Haiku da Basho (V)

yagate / shinu
keshiki / mo / miezu
semi / no / koe


Kantado dil cikado.
Quankam ne semblas lo,
balde ol mortos.

Matsuo Basho (1644 - 1694)

No hay comentarios:

Publicar un comentario