martes, 17 de febrero de 2009

Haiku da Basho (VII)

nozarashi / o
kokoro / ni / kaze / no
shimu / mi / kana

Ye mal vetero,
penetrante la vento
til mea anmo.


Matsuo Basho (1644 - 1694)

No hay comentarios:

Publicar un comentario