viernes, 20 de febrero de 2009

Tanka da Ikkyu Sojun

Tsuyu /to / kie
maboroshi / to / kie
inazuma / no
kage / no / gotoku /ni
mi / wa / omou / beshi

Quale la roso qua desaparas,
un aparo ne duranta
o un subita lumradio
-irita ja- tale ulu devus
regardar l’ipsa anmo.


Ikkyu Sojun (1394-1481)

No hay comentarios:

Publicar un comentario